czekaj...
Loguję...


REGULAMIN SERWISU FREELEARNING.PL

§ 1

Informacje identyfikacyjne

Właścicielem i administratorem serwisu FREELEARNING, działającego pod adresem www.freelearning.pl jest spółka freelearning.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. Strzeszyńska 239A (60-479 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000363563, NIP 725-203-13-40, REGON 100943810, Kapitał zakładowy 5000 zł.

§ 2

Definicje

Pojęciom pisanym w niniejszym regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie

 1. Konto– indywidualne konto użytkownika Internetu nadawane po zarejestrowaniu się w Serwisie;
 2. Licencja Creative Commons –licencja na wykorzystywanie utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dostępna w (6) sześciu możliwych do wyboru opcjach:

  Założenia generalne do Licencji Creative Commons można odnaleźć pod adresem:  http://creativecommons.org/licenses/?lang=pl

 3. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;
 4. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.freelearning.pl;
 5. Spółka Freelearning, albo Freelearning - Freelearning - spółka freelearning.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. Strzeszyńska 239A (60-479 Poznań);
 6. Szkolenie – treść o wartości edukacyjnej, udostępniana innym Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu w jakiejkolwiek formie (w tym prezentacje, filmy, pliki tekstowe, grafy, pliki audio) w sposób przewidziany przez Serwis dla udostępniania szkoleń;
 7. Użytkownik - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba prawna, która posiada Konto w Serwisie.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich produktów, oprogramowania, wgranych danych i usług, w tym udostępnianych Szkoleń za pośrednictwem Serwisu podlega warunkom umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką Freelearning.
 2. 2. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Freelearning składa się z (I) Regulaminu oraz (II) Polityki Prywatności. Warunki udostępniania Szkoleń oraz warunki korzystania ze Szkoleń udostępnianych w ramach Serwisu określone są zgodnie z Licencją Creative Commons.
 3. Serwis został stworzony, jako platforma darmowej wymiany wiedzy pomiędzy użytkownikami Internetu. Użytkownicy mogą umieszczać w Serwisie stworzone przez siebie Szkolenia, lub Szkolenia do których posiadają stosowne prawa, na zasadach określonych w § 6 Regulaminu. Użytkownicy Serwisu korzystają ze Szkoleń udostępnianych przez innych Użytkowników bezpłatnie.
 4. Z Serwisu mogą korzystać samodzielnie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawne oraz osoby fizyczne, które mają ukończony 13 rok życia. Małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia mogą korzystać z Serwisu, pod warunkiem że będą reprezentowani przez swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów (np. rodzice, którzy założyli konto dla małoletniego).
 5. Małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo mają obowiązek uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na umieszczenie Szkolenia swojego lub cudzego autorstwa w Serwisie.
 6. Użytkownik rejestrując się w Serwisie przyjmuje do wiadomości, że Freelearning okresowo przeprowadza prace techniczne związane z obsługą Serwisu (aktualizacje, konfiguracja serwerów itp.), a tym samym okresowo mogą występować przerwy w dostarczaniu usługi dostępu do treści Serwisu. Freelearning zobowiązuje się przeprowadzać ww. przerwy techniczne, tak aby były one możliwie najmniej uciążliwe dla Użytkowników Serwisu.

§ 4

Konto Freelearning

 1. Każdy użytkownik Internetu, posiadający przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może samodzielnie założyć Konto w Serwisie Freelearning. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się wobec Freelearning, że będzie jedyną osobą odpowiedzialną za wszelkie działania dokonywane przy pomocy jego Konta.
 2. Na adres e-mail podany przy rejestracji zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna, wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Alternatywnie dany użytkownik Internetu posiadający profil na serwisie społecznościowym Facebook może zarejestrować się w Serwisie Freelearning z wykorzystaniem powyższego profilu.
 3. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Freelearning, której przedmiotem są usługi świadczone przez Freelearning w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności.
 4. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu, w szczególności skorzystał ze Szkolenia lub udostępnił Szkolenie innym Użytkownikom. Powyższe nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnienia Użytkownika do usunięcia swojego Konta w każdej chwili, zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu.
 5. Po założeniu swojego Konta Użytkownik może dobrowolnie modyfikować swój profil. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji oraz do ich aktualizacji, zgodnie ze stanem faktycznym. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność podanych danych.
 6. Użytkownik, który pragnie zamieszczać w Serwisie Szkolenia przy zamieszczaniu pierwszego Szkolenia zobowiązany jest podać dane oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe. Podanie powyższych danych jest warunkiem koniecznym zamieszczenia Szkolenia w Serwisie.
 7. W przypadku naruszenia przez osoby trzecie bezpieczeństwa Konta, lub w przypadku korzystania z Konta przez osoby nieuprawnione, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o takim przypadku Freelearning oraz wskazać wszelkie okoliczności takiego zdarzenia.

§ 5

Korzystanie z Serwisu

 1. Warunki zamieszczania Szkoleń w Serwisie:
  1. Szkolenia w Serwisie mogą zamieszczać jedynie zarejestrowani Użytkownicy;
  2. Użytkownicy zamieszczają Szkolenia wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Spółka Freelearning nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie przez innych Użytkowników, w tym za zastosowanie się przez Użytkownika do Szkoleń, instrukcji lub porad udzielanych przez innych Użytkowników;
  3. w Serwisie obowiązują zasady wzajemnego szacunku i dobrego wychowania;
  4. wypowiedzi zawarte w Szkoleniu lub w opisie Szkolenia udostępnione przez Użytkownika nie mogą naruszać norm społecznych, norm moralnych, ani dóbr osobistych innych Użytkowników lub osób trzecich. Za naruszenie powyższego zakazu, będzie poczytywane w szczególności publikowanie treści:
   1. zawierających wulgaryzmy, wyzwiska, treści pornograficzne;
   2. zawierających treści nietolerancyjne w stosunku do jakiejkolwiek społeczności lub mniejszości, w tym wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.;
   3. propagujących przemoc w świecie rzeczywistym;
   4. będących pomówieniami, zawierające oszczerstwa, treści obraźliwe, treści celowo zmierzające do wywołania kłótni (tzw. trolling);
  5. w Serwisie, zabrania się bez uzyskania uprzedniej zgody Freelearning umieszczania opisów lub Szkoleń w celu reklamy jakichkolwiek produktów, usług, marek, znaków towarowych lub firm, z uwzględnieniem postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu.
 2. Użytkownicy mający dostęp do danego Szkolenia mogą przyznawać mu oceny, zgodnie ze skalą ocen dostępną w ramach danego Szkolenia. Funkcjonalność ta może nie być dostępna w pierwszym okresie istnienia Serwisu.
 3. Zamieszczane Szkolenia nie mogą być chronione żadnym hasłem lub innymi zabezpieczeniami utrudniającymi dostęp do treści Szkolenia.
 4. Dostęp do treści Szkolenia nie może zostać w żaden sposób uzależniony od uiszczenia przez innych Użytkowników określonej kwoty pieniężnej lub spełnienia innego świadczenia. Za uzależnianie dostępu do treści Szkolenia od uiszczenia określonej kwoty lub spełnienia innego świadczenia poczytuje się również uzależnianie przez Użytkownika umieszczenia w Serwisie kolejnych części Szkolenia od wpłacenia przez Użytkownika/ów określonej kwoty pieniężnej na prywatne konto bankowe, czy też uzależnianie od takiej odpłatności przesłanie kolejnych części Szkolenia za pomocą korespondencji elektronicznej na prywatny adres innego Użytkownika.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie bez uzyskania uprzedniej zgody Freelearning Szkoleń lub opisów, których celem jest promocja osoby/podmiotu, który to Szkolenie umieścił lub innej osoby/podmiotu trzeciego, albo jej towarów lub usług. Za niedozwolone uznaje się zamieszczanie w Serwisie Szkolenia lub opisu, których treść stanowi wyłącznie lub w znacznej mierze reklamę produktów, usług, marek, znaków towarowych, firm itp. W przypadku podjęcia wątpliwości za niedozwolone uznaje się w szczególności zamieszczanie w Serwisie Szkolenia lub opisu, w którym treść reklamowa stanowi więcej niż 15% objętości Szkolenia lub opisu, w którym zamieszczane są oferty, cenniki, informacje promocyjne, inne zachęty do bezpośredniego zakupu towarów lub usług. Za dozwolone formy reklamy uznaje się zamieszczenie na początku lub na końcu Szkolenia logo, znaku towarowego lub nazwy podmiotu udostępniającego Szkolenie lub osoby trzeciej, zamieszczenie niewielkiego logo w tle treści Szkolenia, umieszczenie na końcu Szkolenia danych teleadresowych takiego podmiotu wraz z krótką notą o podmiocie jego produktach lub usługach – przy czym taka nota powinna być wyraźnie oddzielona od treści Szkoleniowej, w taki sposób, aby nie budziła wątpliwości co do swojego charakteru. Po takiej nocie informacyjno- reklamowej nie powinno być już żadnej treści szkoleniowej.
 6. Po uzyskaniu uprzedniej zgody Freelearning możliwe jest ustalenie innych warunków lub formy zamieszczania reklam w treści Szkolenia, jego opisie lub prezentacji w Serwisie.
 7. W przypadku podjęcia przez Użytkownika wątpliwości czy dane Szkolenie lub jego opis spełniają warunki określone w ust. 5 powyżej Użytkownik może zwrócić się do Freelearning z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia i informację. Freelearning zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu Szkolenia, które będzie naruszało zasady określone w ust. 5 powyżej.
 8. Niedozwolone jest sztuczne i nieuzasadnione merytorycznie dzielenie Szkoleń na wiele małych części, które utrudniają odbiór, a mają na celu sztuczne zawyżenie ilości Szkoleń udostępnianych przez danego Użytkownika w Serwisie.

§ 6

Szkolenia

 1. Każdy Użytkownik może zamieścić jedno lub więcej Szkoleń w Serwisie.
 2. Szkolenia umieszcza się w Serwisie poprzez specjalną zakładkę z wykorzystaniem stosownego formularza. Umieszczając Szkolenie w Serwisie Użytkownik decyduje, do jakiej kategorii zalicza się dane Szkolenie (biologia, fizyka, marketing, informatyka, prawo itp.). Jeżeli jedno szkolenie może być zaliczone łącznie do kilku kategorii, Użytkownik oznacza je wszystkimi kategoriami, które są dla niego właściwe (np. pozycjonowanie stron internetowych - informatyka, marketing) Ponadto dla każdego Szkolenia Uczestnik obowiązany jest załączyć krótki opis Szkolenia, jak również określić, która opcja Licencji Creative Commons będzie znajdowała zastosowanie do publikacji tego Szkolenia. Domyślnie ustawiona będzie opcja Licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach (CC BY-SA).
 3. Przesłanie Szkolenia do Serwisu następuje z chwilą naciśnięcia przez Użytkownika ikony „Publikuj szkolenie” . Szkolenie staje się aktywne od chwili jego udostępnienia przez Użytkownika. Spółka Freelearning zastrzega sobie prawo weryfikacji treści Szkolenia, jego zaklasyfikowania (kategoria, poziom trudności) oraz opisu. W przypadku stwierdzenia przez Spółkę Freelearning, że Szkolenie, jego zaklasyfikowanie lub opis naruszają warunki niniejszego Regulaminu może go nie udostępnić w Serwisie, usunąć z Serwisu, lub dokonać koniecznej modyfikacji oznaczenia, zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu. O każdym takim przypadku Użytkownik udostępniający Szkolenie zostanie poinformowany wraz z uzasadnieniem. Powyższe postanowienie nie stanowi zobowiązania Freelearning do badania Szkoleń, ich klasyfikacji lub opisu przed ich udostępnieniem w Serwisie. Freelearning chociaż będzie podejmował starania w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości świadczonych usług nie gwarantuje jakości ani poziomu Szkoleń udostępnianych przez Użytkowników.
 4. Szkolenia udostępniane przez Użytkowników nie mogą zawierać treści oczywiście niezgodnych z rzeczywistością, treści niemoralnych, obscenicznych, pornograficznych, nawołujących do przemocy lub nienawiści, w tym na tle rasowym, religijnym itp.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść udostępnionego przez siebie Szkolenia oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania w Serwisie. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie oznaczonych w treści Szkolenia lub w jego opisie lub w jego prezentacji, Freelearning nie rekomenduje żadnego Szkolenia udostępnionego w Serwisie. Freelearning nie bierze odpowiedzialności za żadne treści, opinie lub porady, które mogą znaleźć się w Szkoleniu, niezależnie od tego, czy dane Szkolenie jest rekomendowane lub nie przez Freelearning.

§ 7

Prawa autorskie. Licencja Creative Commons

 1. Użytkownik zamieszczając Szkolenie w Serwisie oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do zamieszczenia Szkolenia w Serwisie w sposób uprawniający innych Użytkowników do swobodnego dostępu do tego Szkolenia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
  2. udostępnienie Szkolenia przez Użytkownika nie powoduje naruszenia jakichkolwiek praw majątkowych lub dóbr osobistych osób trzecich;
  3. treść Szkolenia nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
  4. nie udzielił żadnej osobie licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania ze Szkolenia, ani nie jest mu wiadoma okoliczność udzielenia takiej licencji przez autora/współautora Szkolenia (jeżeli Użytkownik nie jest wyłącznym autorem Szkolenia);
  5. będzie ponosił pełną odpowiedzialność prawną wobec Spółki Freelearning z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuje się zwolnić Spółkę Freelearning od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
 2. Użytkownik zamieszcza w Serwisie Szkolenia, do których dostęp inni Użytkownicy mogą uzyskiwać nieodpłatnie. Udostępniając nieodpłatnie w Serwisie Szkolenia innym Użytkownikom Serwisu, Użytkownik udziela Freelearning oraz każdemu Użytkownikowi, który uzyskał dostęp do Szkolenia – Licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode) (CC:BY-SA) zgodnie z jedną z następujących opcji: (a) Uznanie autorstwa (CC BY), (b) Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach (CC BY-SA); (c) Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne (CC BY-ND); (d) Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych (CC-BY-NC); (e) Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach (CC BY-NC-SA); (f) Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND); treść postanowień licencji jest dostępna na stronach internetowych powołanych w § 2 pkt b) niniejszego regulaminu. Założenia Licencji Creative Commons są dostępne na: http://creativecommons.org/licenses/?lang=pl.
 3. Użytkownik, który zamieścił Szkolenie w Serwisie może w każdym czasie podjąć decyzję o zmianie opcji Licencji Creative Commons na podstawie, które chce publikować Szkolenie w Serwisie (pkt 7 b) Licencji Creative Commons). Zmiany takiej Użytkownik może dokonać poprzez stronę Serwisu w zakładce dotyczącej swojego Szkolenia.
 4. Użytkownicy korzystający ze Szkolenia mogą je wykorzystywać zgodnie z zasadami określonymi przez Licencję Creative Commons: Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach (CC:BY-SA) w opcji wybranej przez Użytkownika zamieszczającego Szkolenie. Informacja o opcji udzielonej Licencji Creative Commons będzie się każdorazowo znajdować w opisie każdego Szkolenia. Użytkownicy Serwisu wykorzystując Szkolenia na zasadach wskazanej licencji są zobowiązani podać imię i nazwisko autora Szkolenia.
 5. Freelearning uważnie monitoruje wszelkie zgłoszenia przypadków naruszenia praw autorskich osób trzecich. W każdym przypadku przyjęcia takiego zgłoszenia Freelearning zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do Szkolenia, w związku z którym pojawia się podejrzenie naruszenia praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. Wszelkie podejrzenia lub przypadki naruszenia praw osób trzecich należy zgłaszać pod dedykowany adres elektroniczny Freelearning : kontakt@freelearning.pl

§ 8

Reklamy

 1. Serwis jest darmową platformą służącą do wymiany wiedzy pomiędzy użytkownikami Internetu. Żaden z Użytkowników nie ma obowiązku uiszczania jakichkolwiek płatności w celu zarejestrowania się w Serwisie lub korzystania z jakichkolwiek Szkoleń dostępnych za pomocą Serwisu. Żaden z Użytkowników Serwisu nie ma prawa żądać od innych Użytkowników lub od Freelearning opłaty za udostępnianie Szkolenia.
 2. Freelearning może czerpać dochód na prowadzenie swojej działalności m.in. z zamieszczania reklam osób trzecich w Serwisie. Na obecność takich reklam w Serwisie Użytkownik przystępujący do Serwisu wyraża zgodę. W przypadku braku wyrażenia zgody na obecność reklam w Serwisie, Użytkownik w dowolnej chwili może usunąć swoje Konto, zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu.

§ 9

Przypadki naruszenia

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z Serwisu Spółka Freelearning jest uprawniona do zablokowania lub usunięcia danego Szkolenia lub wypowiedzi Użytkownika, jako naruszającej warunki korzystania z Serwisu, lub do zablokowania udziału Użytkownika w Serwisie na czas określony lub nieokreślony.
 2. Za przypadki naruszenia warunków korzystania z Serwisu uznaje się w szczególności:
  1. naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich, takich jak przypisanie sobie autorstwa cudzego Szkolenia, wykorzystanie w swoim Szkoleniu cudzych utworów, bez zgody ich twórcy, samodzielne rozporządzanie Szkoleniem, do którego nie posiada się stosownych uprawnień;
  2. naruszenie dóbr osobistych innych Użytkowników lub osób trzecich, poprzez ich pomawianie, wyśmiewanie, nieuprawnione oskarżanie itp. za pośrednictwem Serwisu;
  3. naruszenie norm moralnych lub społecznych, w tym zasad współżycia społecznego poprzez swoje Szkolenia, wypowiedzi lub działania w ramach Serwisu;
  4. zmienianie jakiejkolwiek części Serwisu;
  5. uzyskiwanie dostępu do treści Serwisu przy pomocy technologii lub środków innych niż te udostępnione bezpośrednio przez Freelearning w ramach funkcjonalności Serwisu;
  6. omijanie lub blokowanie lub zakłócanie działania elementów zabezpieczenia Serwisu w inny sposób, jak również podejmowanie takich prób;
  7. udostępnianie Szkoleń nie posiadających wartości edukacyjnej, w tym Szkoleń zawierających treści nieprawdziwe lub treści zawierające subiektywne przekonania autora pod pozorem obiektywnych informacji;
  8. używanie lub wprowadzanie zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do Internetu, które uzyskują dostęp do treści Serwisu w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów Freelearning w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki;
  9. zbieranie danych osobowych innych Użytkowników Serwisu;
  10. działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie oceny Szkolenia poprzez przypisywanie ocen przez jedną osobę przy pomocy różnych Kont;
  11. naruszenie któregokolwiek z zapisów § 5 ust. 3 -6 niniejszego Regulaminu.
 3. Niezależnie od powyższych postanowień Freelearning niniejszym informacyjnie podaje, że zamieszczanie w Serwisie treści naruszających dobra osobiste innych użytkowników lub osób trzecich może zostać uznane za popełnienie czynu zabronionego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego (np. przestępstwo zniesławienia z art. 212 § 1 Kodeksu karnego). Podobnie przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego utworu (np. Szkolenia) stanowi przestępstwo, o którym mowa w art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. W przypadku podejrzenia, że dany Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu dopuścił się popełnienia czynu zabronionego, lub też naruszył prawa osób trzecich, Freelearning może zostać zobowiązany przez właściwe organy do przekazania numeru IP oraz innych danych osobowych Użytkownika dopuszczającego się takiego czynu.

§ 10

Odpowiedzialność

 1. Freelearning nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za treści udostępnianych przez nich Szkoleń, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Freelearning w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność Szkoleń udostępnianych w ramach Serwisu, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 2. Freelearning nie ma obowiązku sprawdzania i weryfikowania treści Szkoleń udostępnianych przez Użytkowników w ramach Serwisu. Spółka Freelearning zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Szkolenia bądź edycji błędnego opisu Szkolenia albo usunięcia Szkolenia, o czym poinformuje Użytkownika udostępniającego Szkolenie.
 3. Freelearning może usunąć Szkolenie, jeżeli jego treść, opis, sposób jego zamieszczenia w Serwisie, lub działania Użytkownika w związku z udostępnianiem przez niego Szkolenia, naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Freelearning. W przypadku usunięcia Szkolenia przez Freelearning, Szkolenie przestaje być dostępne dla Użytkowników Serwisu.
 4. Freelearning może zawiesić dostęp do Szkolenia, w przypadku gdy uzyska wiarygodne ale niepotwierdzone informacje o naruszeniu przez Szkolenie przepisów prawa, praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego. W takim przypadku w okresie zawieszenia dostępu do Szkolenia Freelearning przeprowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu stwierdzenie legalności lub nielegalności Szkolenia. W oparciu o wyniki postępowania wyjaśniającego Freelearning podejmie decyzję o pozostawieniu Szkolenia lub jego usunięciu z Serwisu.
 5. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, w tym stanowią przypadki naruszenia, o których mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu, Freelearning może:
  1. zawiesić albo usunąć jedno, kilka bądź wszystkie Szkolenia danego Użytkownika;
  2. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika;
  3. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta/Kont Użytkownika w ramach Serwisu.
  Freelearning może odmówić użytkownikowi Internetu, któremu zawieszono jedno lub więcej Kont w Serwisie, zarejestrowania w Serwisie nowego Konta w przyszłości.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta lub usunięcia Szkolenia, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Freelearning.

§ 11

Postępowanie reklamacyjne i zgłaszanie nadużyć

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu. Reklamacje zgłasza się pocztą elektroniczną na adres kontakt@freelearning.pl
 2. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane w Serwisie przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się pocztą elektroniczną na adres kontakt@freelearning.pl
 3. Spółka Freelearning będzie rozpatrywała reklamacje/zgłoszenia nadużycia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
 4. Użytkownik zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia. W przypadku przesłania reklamacji lub zgłoszenia nadużycia w formie pisemnej, odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie nadużycia zostanie sporządzona i przesłana w tej samej formie, na adres nadawcy podany w korespondencji.
 5. Zakończenie postępowania reklamacyjnego/wyjaśniającego nie wyłącza prawa do dochodzenia obrony swoich praw na drodze postępowania sądowego.

§ 12

Zmiany Regulaminu

 1. Freelearning zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności zmianami w przepisach powszechnie obowiązującego prawa mające wpływ na przepisy niniejszego Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu, zmiany funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, zastosowanie nowych lub lepszych zabezpieczeń technicznych lub funkcjonalnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Użytkowników, doprecyzowywanie zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników.
 2. Zmiana zapisów Regulaminu w żadnym przypadku nie może prowadzić do utraty przez Użytkowników praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika przy rejestracji, jak również przy pierwszym logowaniu się w Serwisie po zmianach.
 4. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu obowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu oraz usunąć swoje Konto. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po dniu uzyskania informacji o zmianie Regulaminu zostanie potraktowane jako akceptacja Regulaminu.
 5. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności itp. o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 13

Zakończenie umowy

 1. Użytkownik w każdej chwili może usunąć Konto. Usunięcie Konta będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy ze Spółką Freelearning. Konto może zostać usunięte za pośrednictwem stosownej funkcji Serwisu, jak również poprzez przesłanie na adres Freelearning (podany w § 1 Regulaminu) oświadczenia o rozwiązaniu umowy z Freelearning.
 2. W przypadku usunięcia Konta przez Użytkownika udostępnione przez niego Szkolenia nie zostają automatycznie usunięte z Serwisu i pozostają aktywne dla innych Użytkowników Serwisu. Były Użytkownik może jednak w każdym czasie zwrócić się do Freelearning o zaprzestanie udostępniania jego Szkoleń zgodnie z pkt 7 b) Licencji Creative Commons.
 3. Freelearning może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę Użytkownikowi, jeżeli Użytkownik w rażący sposób naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Freelearning może wypowiedzieć umowę Użytkownikom w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Serwisu. Okres wypowiedzenia powinien wynosić nie mniej niż 4 miesiące.

§ 14

Różne

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i w Polityce Prywatnowści stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. W sprawach spornych właściwy do ich rozstrzygania jest sąd powszechny. Jednakże w sprawach sporów pomiędzy Freelearning a Użytkownikami, którzy korzystają z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, właściwy jest Sąd powszechny w Poznaniu.

Partnerzy:
cyfrowynauczyciel.pl
rozwojowiec.pl
wszechnica.org.pl
  Publikujemy na licencji Creative Commons CC
 
 
Innowacyjna Gospodarka
PARP
Unia Europejska
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość